Cho dãy các chất sau: anilin saccarozơ amilozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ, metyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là. A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Anilin: C6H5NH2 + 3Br2 —> C6H2Br3NH2↓ + 3HBr Glucozo: C6H12O6 + Br2 + H2O —> C6H12O7 + 2HBr Triolein: (C17H33COO)3C3H5 + 3Br2 —> C17H33Br2COO)3C3H5 Metyl fomat: HCOOCH3 + Br2 + H2O —> CO2 + 2HBr + CH3OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP