Cho các este sau: 1 CH2=CHCOOCH3 2 CH3COOCH=CH2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các este sau: (1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các este sau: (1) CH2=CHCOOCH3 (2) CH3COOCH=CH2 (3) HCOOCH2-CH=CH2 (4) CH3COOCH(CH3)=CH2 (5) C6H5COOCH3 (6) HCOOC6H5 (7) HCOOCH2-C6H5 (8) HCOOCH(CH3)2 Biết rằng C6H5-: phenyl; số este khi tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được ancol là. A. 6 B. 7 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH (2) CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO (3) HCOOCH2-CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CH-CH2OH (4) CH3COOCH(CH3)=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CO-CH3 (5) C6H5COOCH3 + NaOH → C6H5COONa + CH3OH (6) HCOOC6H5 + NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O (7) HCOOCH2-C6H5 + NaOH → HCOONa + C6H5CH2OH (8) HCOOCH(CH3)2 + NaOH → HCOONa + (CH3)2CH-OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP