Cho từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 1M đến dư vào 200 ml dung dịch chứa H2SO4 và Al2(SO4)3 xM. Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Biết V2/V1 = 1,2. Giá trị của x là. A. 0,30M B. 0,12M C. 0,06 M D. 0,15M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nH2SO4 = a và nAl2(SO4)3 = b —> n↓ max = nBaSO4 + nAl(OH)3 = (a + 3b) + 2b = 0,42 (1) Để kết tủa đạt max thì: nOH- = nH+ + 3nAl3+ = 2a + 6b Để kết tủa đạt min thì: nOH- = nH+ + 4nAl3+ = 2a + 8b Tỉ lệ thể tích dung dịch Ba(OH)2 cũng là tỉ lệ nOH- nên: (2a + 8b) / (2a + 6b) = 1,2 (2) (1)(2) —> a = 0,12 và b = 0,06 —> x = b/0,2 = 0,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP