Cho dãy các kim loại: Na Ca Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các kim loại...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Mg, Al, Cu. Số kim loại tác dụng với lượng dư dung dịch FeCl3, sau khi kết thúc phản ứng, thu được kết tủa là. A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Na, Ca tạo được kết tủa Fe(OH)3: Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + FeCl3 —> NaCl + Fe(OH)3 Tương tự cho Ca. Các kim loại còn lại không tạo kết tủa với FeCl3 dư vì: Mg + FeCl3 —> MgCl2 + FeCl2 Al + FeCl3 —> AlCl3 + FeCl2 Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP