Ở bò tính trạng không sừng là trội...

Di Truyền Quần Thể Ở bò tính trạng không sừng là trội so với có sừng....

0
Di Truyền Quần Thể

Ở bò tính trạng không sừng là trội so với có sừng. Lông có thể có màu đỏ, trắng hoặc lang do đỏ trội không hoàn toàn so với trắng. Cả hai gen qui định tính trạng này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Tiến hành lai một con bò đực với một con bò cái, cả hai đều có lông lang và đều là dị hợp tử với tính trạng không sừng. Điều giải thích nào dưới đây là đúng đối với đời con của phép lai trên?

(1) Xác suất để sinh ra các con bò trắng có sừng và bò trắng không sừng là như nhau.

(2) Xác suất sinh ra bò lang không sừng cao gấp 3 lần bò lang có sừng.

(3) Xác suất sinh ra bò đỏ không sừng và bò trắng không sừng là như nhau.

(4) Về mặt thống kê thì số lượng bò lang có sừng phải nhiều hơn bất cứ kiểu hình nào khác.

(5) Xác suất để sinh ra bò lang không sừng nhiều gấp hai lần bò trắng không sừng.

A. 2, 3, 4. B. 2, 3, 5. C. 2, 4, 5. D. 1, 2, 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

2 tính trạng đơn gen, nằm trên NST thường

A không sừng >> a có sừng

B lông đỏ ≥ b: lông trắng (kiểu hình trung gian Bb lang)

P : AaBb x AaBb

F1 : (3A- : 1aa) x (1BB : 2Bb : 1bb)

Các giải thích đúng là : (2) (3) (5)

1 : A-bb = aabb là sai.

2 đúng. Vì A-Bb = 3 aaBb.

3 đúng. Vì A-BB = A-bb.

4 : bò lang không sừng (A-Bb) mới chiếm tỉ lệ cao nhất : 3$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}=\frac{3}{8}$

5 đúng vì A-Bb = 2 A-bb.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP