OPPOSITE I think it’s impossible to abolish school...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE I think it’s impossible to abolish schoo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

I think it’s impossible to abolish school examinations. They are necessary to evaluate students’ progress.

A. stop B. extinguish C. continue D. organize

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Abolish (v): bãi bỏ, hủy bỏ >< C. continue (v): tiếp tục.

Các đáp án còn lại:

A. stop (v): dừng lại.

B. extinguish (v): dậy tắt, làm tiêu ta, hủy bỏ.

D. organize (v): tổ chức, sắp xếp.

Dịch: Tôi nghĩ rằng việc hủy bỏ các bài kiểm tra trên trường là không khả thi. Chúng rất cần thiết để đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP