Cho hàm số $y = f x =...

Cho hàm số $y = f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d{\text{ }}\left( {a,b,...

0

Cho hàm số $y = f(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d{\text{ }}\left( {a,b,c,d \in \mathbb{R},a \ne 0} \right)$ có đồ thị là $\left( C \right)$. Biết rằng đồ thị $\left( C \right)$ đi qua gốc tọa độ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ bên. Tính giá trị $H = f(4) - f(2)$?

$H = 45.$$H = 64.$$H = 51.$$H = 58.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$H = 58.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP