Phát biểu nào sau đây sai? A Protein...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phát biểu nào sau đây sai? A. P...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phát biểu nào sau đây sai?
A. Protein là cơ sở tạo nên sự sống.
B. Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptit.
C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.
D. Protein có phản ứng màu biure.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP