Phương trình có tập nghiệm là: A π...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập nghiệm là:

A. {π/3+k2π, k ∈ Z} B. {±π/3+k2π, k ∈ Z}

C. {±π/3+k2π, - π/2+k2π, k ∈ Z} D. {- π/2+k2π, k ∈ Z}

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A

⇔ sin2x + 2cosx- sinx- 1= 0 ⇔ (2cosx- 1)(1+sinx)= 0 ⇔ 2cosx – 1= 0 ( 1+ sinx ≠ 0 do cosx ≠0)

Đối chiếu điều kiện, suy ra tập nghiệm của phương trình là

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP