Phương trình hoá học nào dưới đây không...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phương trình hoá học nào dưới đây khô...

3
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phương trình hoá học nào dưới đây không đúng ? Biết trật tự dãy điện hóa :

A. 3Cu + 2Fe 3+ → 3Cu 2+ + 2Fe B. Mg + Fe 2+ → Mg 2+ + Fe C. Fe 2+ + Ag + → Fe 3+ + Ag D. Fe + 2Fe 3+→ 3Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

chọn A

Cu + 2Fe 3+ → Cu 2+ + 2Fe 2+

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP