Quang học - Công thức tính năng lượng...

Quang học - Công thức tính năng lượng PHOTON

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Năng lượng photon được tính như sau:

(\(h\); hằng số Planck; \(f\): tần số của ánh sáng chiếu vào (Hz); \(\lambda\): bước sóng ánh sáng (m); \(c\); vận tốc ánh sáng)

\(E=hf=\dfrac{hc}{f}(J) =\dfrac{hc}{\lambda.1,6.10^{-19}}(eV)\)

\(h=6.625*10^{-34}(J.s)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP