Roget's Thesaurus a collection of English words and...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Roget's Thesaurus, a collection of English words ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Roget's Thesaurus, a collection of English words and phrases, was originally arranged by the ideas
they express rather than by alphabetical order.
A. restricted B. as well as C. unless D. instead of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: rather than ( hơn là ) = instead of ( thay vì)
Nghĩa các từ khác: unless + clause = nếu không ; as well as = cũng như; restricted = bị hạn chế

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP