Such ________________ that we didn’t want to go...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Such ________________ that we didn’t want to go h...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Such ________________ that we didn’t want to go home.

A. was a beautiful flower display B. beautiful flower display was

C. a beautiful flower display was D. a beautiful flower display

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Đảo ngữ với “SUCH....THAT” (quá...đến nỗi....)

Câu trúc: Such + be + S + that SVO

Dịch nghĩa: Buổi trình diễn hoa đẹp đến nỗi chúng tôi không muốn về nhà.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP