With so much _______ I’m lucky to be...

Ngữ Pháp và Từ Vựng With so much _______, I’m lucky to be in work. A...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

With so much _______, I’m lucky to be in work.

A. employees B. employers C. employment D. unemployment

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: thất nghiệp tăng cao => “lucky” - may mắn có việc

A. người làm công B. ông chủ

C. sự làm công, có việc làm D. sự thất nghiệp

Dịch nghĩa: Với sự thất nghiệp tăng cao, tôi thật may mắn khi được đi làm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP