I would be very rich now ________ working...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I would be very rich now ________ working long ag...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I would be very rich now ________ working long ago.

A. If I gave up B. If I wouldn’t give up

C. Were I to give up D. had I not given up

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: đây là câu điều kiện hỗn hợp giữa loại II và loại III, dùng để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.

Cấu trúc:

If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu)

Dịch nghĩa: Bây giờ tôi sẽ rất giàu có nếu rất lâu về trước tôi không bỏ việc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP