The goal is to make higher education available...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The goal is to make higher education available to...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The goal is to make higher education available to everyone who is will and capable ______ his financial situation.

A. regardless of B. owing to C. in terms of D. with reference to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. bất kể

B. bởi vì = due to

C. xét về khía cạnh

D. có sự tham khảo

Dịch nghĩa: Mục đích là để giáo dục đại học có sẵn cho tất cả những người có ý chí và có năng lực bất kể tình hình tài chính của mình như thế nào.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP