The more you study during semester _________ the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The more you study during semester, _________ the...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The more you study during semester, _________ the week before the exam.

A. you have to study the less B. the less you have to study

C. the least you have to study D. the study less you have

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Cấu trúc so sánh kép: The + comparative adjective + to be , + the + comparative adjective + subject + verb + (infinitive of purpose): càng...càng

Dịch nghĩa: Bạn học càng chăm chỉ trong suốt học kỳ, bạn càng ít phải học vào tuần trước kì thi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP