The General Certificate of Secondary Education GCSE is...

Tìm Lỗi Sai The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is ...

0
Tìm Lỗi Sai

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a set of English qualifications, generally taking by secondary students at the age of 15-16 in England

A. the name B. a set of C. taking D. at the age

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

taking => taken

Khi rút gọn mệnh đề ở dạng bị động, ta sử dụng quá khứ phân từ.

Dịch nghĩa: Chương trình phổ thông Anh quốc (GCSE) là tên của một hệ thống bằng cấp tiếng Anh, thường được lấy bởi học sinh trung học ở tuổi 15-16 ở Anh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP