If he _________ the doctor last week he...

Ngữ Pháp và Từ Vựng If he _________ the doctor last week, he wouldn’t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

If he _________ the doctor last week, he wouldn’t be suffering now.

A. see B. didn’t see C. saw D. had seen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 1(câu điều kiện kết hợp giữa câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2.): If + S + had + V (P.P), S + would + V-inf

Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.

Dịch nghĩa: Nếu anh ta đi khám bác sĩ vào tuần trước, bây giờ anh ta sẽ không đau như thế này.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP