As soon as he arrived home it started...

Ngữ Pháp và Từ Vựng As soon as he arrived home, it started to rain. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

As soon as he arrived home, it started to rain.

A. Arriving home, he said that it would start to rain.

B. Hardly had it started to rain when he arrived home.

C. It started to rain and then he arrived home.

D. No sooner had he arrived home than it started to rain.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Dịch nghĩa: Ngay khi anh ấy về đến nhà, trời bắt đầu mưa.

= D. Anh ấy vừa về đến nhà thì trời đã bắt đầu mưa.

Cấu trúc đảo ngữ với No sooner: No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

Các đáp án còn lại:

A. Khi về đến nhà, anh ta nói rằng trời sẽ bắt đầu mưa.

B. Ngay lúc trời bắt đầu mưa thì anh ta về đến nhà.

C. Trời bắt đầu mưa và sau đó anh ta về đến nhà.

Các đáp án trên đều không đúngnghĩa so với câu gốc.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP