Thanks to your support I was able to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Thanks to your support, I was able to complete th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Thanks to your support, I was able to complete the task successfully.

A. If you didn’t support me, I would not be able to complete the task successfully.

B. If you had not supported me, I could have completed the task successfully.

C. Had it not been for your support, I could not have completed the task successfully.

D. Were it not for your support. I would not be able to complete the task successfully.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch nghĩa: Nhờ có sự hỗ trợ của bạn, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công.

= B. Nếu không có sự hỗ trợ của bạn, tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ thành công.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3 - điều kiện không có thật trong quá khứ:

Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle

Đáp án A và D sai vì ở đây ta không dùng câu điều kiện loại 2 - câu điều kiện không có thật ở hiện tại.

Đáp án B. Nếu bạn không hỗ trợ tôi, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công. sai về nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP