Bill asked Tom where _________ A he was...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Bill asked Tom where _________ . A. he was going...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Bill asked Tom where _________ .

A. he was going now B. he was going then

C. is he going now D. he is going then

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu trực tiếp ta phải lùi thì vì vậy ở đây không thể có dạng thì hiện tại đơn mà phải ở dạng quá khứ đơn.

Dịch nghĩa: Bill hỏi Tom anh ta đang đi đến đâu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP