Parents have a great hope of _________ when...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Parents have a great hope of _________ when they ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Parents have a great hope of _________ when they send their children to school.

A. expectations B. obligations C. plans D. threat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Câu hỏi từ vựng

A. expectations: sự mong đợi

B. obligations: nghĩa vụ

C. plans: kế hoạch

D. threat: đe dọa

Dịch nghĩa: Cha mẹ thường có những hy vọng lớn hoặc những kỳ vọng cao khi họ gửi con đến trường

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP