The two countries have reached an agreement through...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The two countries have reached an agreement throu...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The two countries have reached an agreement through dialogues described as ________.

A. productive B. unproductive C. productivity D. counterproductive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. cách ngày, ngày có ngày không

B. mỗi ngày

C. 2 ngày một lần

D. cách ngày, ngày có ngày không

Dịch nghĩa: Chúng tôi đã đi du lịch tuần trước, nhưng trời hôm nào cũng mưa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP