Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Cu(OH)2 v{o dung dịch glucozơ.

(b) Cho etylen vào dung dịch KMnO4.

(c) Cho axit fomic vào dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

(d) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch anilin.

(e) Cho nước Br2 vào dung dịch phenol.

(g) Đun nóng saccarozơ với dung dịch H2SO4 loãng. Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các thí nghiệm có kết tủa là b,c,e

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP