Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho alanin tác dụng với dung dị...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được chất hữu cơ X. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được chất hữu cơ Y. Công thức của X và Y lần lượt là:

A. CH3CH(NH3Cl)COOH và CH3CH(NH2)COONa. B. ClH3NCH2CH2COOH và ClH3NCH2CH2COONa.

C. CH3CH(NH3Cl)COOH và CH3CH(NH3Cl)COONa. D. ClH3NCH2CH2COOH và H2NCH2CH2COONa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP