Thực hiện các thí nghiệm sau: a Nhiệt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân Hg(NO3)2. (b) Điện phân dung dịch AlCl3. (c) Điện phân dung dịch ZnSO4. (d) Cho Al tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (e) Nung nóng Fe2O3 với CO dư. (g) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3. (h) Nhiệt phân KClO3. (i) Cho Na vào dung dịch CuCl2 dư. Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Hg(NO3)2 —> Hg + NO2 + O2 (b) AlCl3 + H2O —> H2 + Cl2 + Al(OH)3 (c) ZnSO4 + H2O —> Zn + O2 + H2SO4 (d) Al + Fe2(SO4)3 dư —> Al2(SO4)3 + FeSO4 (e) Fe2O3 + CO —> Fe + CO2 (g) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + NaHCO3 —> BaCO3 + NaOH + H2O (h) KClO3 —> KCl + O2 (i) Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuCl2 —> Cu(OH)2 + NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP