Hòa tan hết 9 19 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 9,19 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 9,19 gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O vào nước dư thu được dung dịch Y và 0,448 lít (đktc) khí H2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít (đktc) khí CO2 vào dung dịch Y tạo thành dung dịch Z và m gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch Al2(SO4)3 dư thu được 15,81 gam kết tủa. Đun nóng để cô cạn dung dịch Z thu được a gam chất rắn khan. Tổng giá trị của m + a gần nhất với A. 13,5 B. 12,25 C. 14 D. 13

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Na (x), Ba (y) và O (z) mX = 23x + 137y + 16z = 9,19 Bảo toàn electron —> x + 2y = 2z + 0,02.2 Y + Al2(SO4)3 dư —> nBaSO4 = y nOH- = x + 2y —> nAl(OH)3 = (x + 2y)/3 m↓ = 233y + 78(x + 2y)/3 = 15,81 —> x = 0,06; y = 0,05; z = 0,06 Vậy Y gồm Na+ (0,06), Ba2+ (0,05) và OH- (0,16) Từ nCO2 = 0,1 và nOH- = 0,16 —> Tạo CO32- (0,06) và HCO3- (0,04) —> nBaCO3 = 0,05 và Z chứa Na+ (0,06), CO32- (0,01), HCO3- (0,04) —> m = 9,85 Cô cạn Z được Na2CO3 (0,03) —> a = 3,18 —> m + a = 13,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP