Hòa tan hoàn toàn 5 22 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 5,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp bột gồm Mg, MgO, Mg(OH)2, MgCO3, Mg(NO3)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,26 mol HNO3 thu được dung dịch X và 0,448 lít hỗn hợp khí (N2O và CO2). Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,96 gam kết tủa trắng. Tính phần trăm theo khối lượng của Mg(OH)2 trong hỗn hợp ban đầu là? A. 11,11% B. 22,22% C. 33.33% D. 44,44%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong dung dịch X chứa Mg(NO3)2 và NH4NO3. nMg(NO3)2 = nMg(OH)2 = 0,12 nNaOH = 2nMg(NO3)2 + nNH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,01 m khí = 0,02.44 = 0,88 Bảo toàn khối lượng: 5,22 + mHNO3 = mMg(NO3)2 + mNH4NO3 + m khí + mH2O —> nH2O = 0,12 Bảo toàn H: 2nMg(OH)2 + nHNO3 = 4nNH4NO3 + 2nH2O —> nMg(OH)2 = 0,01 —> %Mg(OH)2 = 0,01.58/5,22 = 11,11%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP