Hỗn hợp E chứa 2 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa 2 pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa 2 peptit mạch hở được tạo thành từ Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E cần vừa đủ a mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa 0,23 mol N2. Đốt cháy hoàn toàn 81,64 gam E thì khối lượng CO2 thu được lớn hơn khối lượng H2O thu được là 102,12 gam. Giá trị của a là A. 2,355 B. 2,445 C. 2,125 C. 2,465

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số N = 2nN2/nE = 5,75 Quy đổi 81,64 gam E thành C2H3ON (5,75u), CH2 (v) và H2O (u) mE = 5,75u.57 + 14v + 18u = 81,64 mCO2 – mH2O = 44(5,75u.2 + v) – 18(5,75u.1,5 + v + u) = 102,12 —> u = 0,16 và v = 1,88 Dễ thấy 0,16/0,08 = 2 nên quy đổi 0,08 mol E thành C2H3ON (0,23.2 = 0,46), CH2 (v/2 = 0,94) và H2O (0,08) —> nO2 = 0,46.2,25 + 0,94.1,5 = 2,445

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP