X Y là hai axit cacboxylic no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai axit cac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol 2 chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T bằng lượng vừa đủ O2, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Mặt khác 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M, đun nóng. Phát biểu nào sau đây sai? A. Thành phần % theo số mol của Y trong M là 12,5% B. Tổng số nguyên tử hidro trong hai phân tử X, Y bằng 6. C. Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử T bằng 6. D. X không làm mất màu nước brom.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi M thành: CnH2nO2: 0,04 mol CmH2m+2O2: a mol H2O: -b mol nCO2 = 0,04n + ma = 0,115 nH2O = 0,04n + a(m + 1) – b = 0,115 mM = 0,04(14n + 32) + a(14m + 34) – 18b = 3,21 —> a = 0,02 và b = 0,02 —> nCO2 = 0,04n + 0,02m = 0,115 —> 8n + 4m = 23 nH2O = -0,02 mol —> nT = 0,01 mol —> Mỗi axit đều có số mol lớn hơn 0,01. TH1: m = 2 và n = 1,875 —> X, Y là HCOOH (0,005 mol) và CH3COOH (0,035 mol): Loại TH2: m = 3 và n = 1,375: Z là C3H8O2 (0,02 mol). X, Y là HCOOH (0,025 mol) và CH3COOH (0,015 mol) nT = 0,01 mol —> Trong este chứa 0,01 mol mỗi axit và ancol. Vậy M chứa: Z: C3H8O2: 0,01 mol X: HCOOH: 0,015 mol Y: CH3COOH: 0,005 mol T: HCOO-C3H6-OOC-CH3: 0,01 mol —> Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP