Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm nhôm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm nhôm clorua và nhôm sunfat vào nước thu được 200 gam dung dịch X, chia dung dịch X làm 2 phần: Phần 1 đem tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 13,98 gam kết tủa trắng. Phần 2 đem tác dụng với 476ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng xong thu được 69,024 gam kết tủa. Biết khối lượng phần 2 gấp n lần khối lượng phần 1 (n: nguyên) và lượng chất tan trong phần 2 nhiều hơn trong phần 1 là 32,535 gam. Tính nồng độ C% của các chất tan có trong dung dịch X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nAlCl3 = a và nAl2(SO4)3 = b Al2(SO4)3 + 3BaCl2 —> 3BaSO4 + 2AlCl3 b………………………………….3b —> nBaSO4 = 3b = 0,06 —> b = 0,02 Phần 2: nAlCl3 = na và nAl2(SO4)3 = nb —> 133,5(na – a) + 342(nb – b) = 32,535 ⇔ 133,5na + 342nb = 133,5a + 39,375 (1) nBa(OH)2 = 0,476 2AlCl3 + 3Ba(OH)2 —> 2Al(OH)3 + 3BaCl2 na…………..1,5na……………na Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 —> 3BaSO4 + 2Al(OH)3 nb…………………3nb…………….3nb………..2nb nBa(OH)2 còn dư = 0,476 – 1,5na – 3nb Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 —> Ba(AlO2)2 + 4H2O 0,476-1,5na-3nb —> nAl(OH)3 = na + 2nb – 2(0,476 – 1,5na – 3nb) = 4na + 8nb – 0,952 —> m↓ = mAl(OH)3 + mBaSO4 = 69,024 ⇔ 78(4na + 8nb – 0,952) + 233.3nb = 69,024 ⇔ 312na + 1323nb = 143,28 (2) (1) / (2) —> (133,5a + 342b) / (312a + 1323b) = (133,5a + 39,375) / 143,28 Thế b = 0,02 —> a =

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP