Hỗn hợp N gồm 3 este đều đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp N gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp N gồm 3 este đều đơn chức, mạch hở. Xà phòng hóa hoàn toàn 13,58 gam N với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp A gồm hai ancol no, đơn chức và hỗn hợp P gồm hai muối. Đốt cháy hoàn toàn A cần 0,345 mol O2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn P cần dùng 0,29 mol O2, thu được Na2CO3 và 14,06 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hỗn hợp N trên có thể tác dụng với tối đa bao nhiêu mol Br2 (trong CCl4)? A. 0,10 mol. B. 0,08 mol. C. 0,12 mol. D. 0,06 mol. pham cuong trả lời 11.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = nA = a Đốt A cần nO2 = 0,345 —> nCO2 = nO2/1,5 = 0,23 nA = nH2O – nCO2 —> nH2O = a + 0,23 Bảo toàn khối lượng: mA + mO2 = mCO2 + mH2O —> mA = 18a + 3,22 nNa2CO3 = 0,5a Bảo toàn khối lượng: mP + mO2 = mNa2CO3 + mCO2 + mH2O —> mP = 53a + 4,78 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa: 13,58 + 40a = (53a + 4,78) + (18a + 3,22) —> a = 0,18 Trong phản ứng đốt muối: nCO2 = u và nH2O = v —> 44u + 18v = 14,06 Bảo toàn O: 2u + v + 0,09.3 = 0,18.2 + 0,29.2 —> u = 0,25 và v = 0,17 Ancol no nên lượng Br2 tác dụng với este giống tác dụng với muối. Nếu muối no thì nCO2 = nH2O = 0,25 —> nBr2 = nH2O còn thiếu = 0,25 – 0,17 = 0,08 (P chứa HCOONa nhưng andehit không phản ứng với Br2/CCl4).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP