Cho các phát biểu sau: a Peptit và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Peptit và amino axit đều có tính lưỡng tính. (b) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphtalein. (c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, polime, dược phẩm. (d) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren. (e) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. (f) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa. (g) Tơ viscô, tơ axetat là tơ tổng hợp. (h) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ có thể tham gia phản ứng tráng gương. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng, peptit và amino axit đều có đầu bazơ và đuôi axit nên có tính lưỡng tính. (b) Sai, anilin có tính bazơ nhưng rất yếu, không đổi màu chất chỉ thị. (c) Đúng (d) Đúng, stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, toluen làm mất màu khi đun nóng còn benzen không làm mất màu. (e) Đúng (f) Sai, glucozơ đóng vai trò chất khử trong phản ứng tráng gương. (g) Sai, đây là các tơ bán tổng hợp (nhân tạo) (h) Đúng, thủy phân tạo glucozơ có tráng gương.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP