Có các phát biểu sau 1 S P...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các phát biểu sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các phát biểu sau (1) S, P, C, C2H5OH đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. (2) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường. (3) Ion Fe2+ có cấu hình electron là [Ne]3d6 (4) Công thức của phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O. (5) Điện phân dung dịch AgNO3 thu được O2 ở anot. Số phát biểu sai là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng, CrO3 có tính oxi hóa rất mạnh. (2) Sai, Be không phản ứng, Mg phản ứng chậm. (3) Sai, cấu hình của Fe2+ là [Ar]3d6 (4) Sai, phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. (5) Đúng, catot thu Ag, anot thu O2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP