Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong...

Chương 1: Este - Lipit Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịc...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức làA. HCOOC3H7.B. CH3COOC2H5.C. HCOOC3H5.D. C2H5COOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este x ctpt c4h8o2 có dạng rcoor'

phương trình phản ứng: rcoor'+ naoh → rcoona + r'oh.

có mz= 32. vậy z là ch3oh → r' là ch3 và r là c2h5vậy ctct là c2h5cooch3. đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP