Thủy phân este X trong môi trường axit...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thủy phân este X trong môi trường ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thủy phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ A và B. Oxi hóa A tạo sản phẩm là chất B. Chất X không thể là : A. etyl axetat B. vinyl axetat C. etilenglicol oxalat D. isopropyl propionat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

2FeCO3 + 1/2O2 → Fe2O3 + 2CO2

0,04 0,01 0,02

FeCO3 → FeO + CO2

0,01 0,01

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

0,02 0,12

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

0,01 0,04 ⇒ n HNO3=0,16 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP