Thủy phân hoàn toàn 0 2 mol một...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một este thì cần v...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một este thì cần vừa đúng 80 gam dung dịch NaOH 30% sau phản ứng thu được 54,8 gam muối của hai axit cacboxilic đơn chức. Hai axit đó là:A. C2H5COOH và C3H7COOH.B. HCOOH và C2H5COOH.C. CH3COOH và C3H7COOH.D. CH3COOH và C2H3COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c

nnaoh = 0,6 mol

.neste : nnaoh = 1 : 3 → este 3 chức.

(rcoo)2(r'coo)r1 + 3naoh → 2rcoona + r'coona + r1(oh)3n

rcoona + nr'coona = 0,6 mol
mtrung bình muối = 54,80,6≈ 91,33.

có một muối là ch3coona (m = 82) hoặc hcoona (m = 68).

2mrcoona + mr'coona = 54,8/0,2 = 274.

2mr + mr' = 274 - 67 × 2 - 67 × 1 = 73.

•th1: có một gốc là ch3coo-

.+ giả sử r là ch3- => mr' = 73 - 15 × 2 = 43. => r' là c3h7-.

đáp án c

.+ giả sử r' là ch3-. => mr = 73 152− = 29. => r là c2h5-. k có đáp án thỏa mãn.•th2: có một gốc là hcoo-. làm tương tự không có trường hợp nào thỏa mãn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP