Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3. (b) Cho Ba vào dung dịch CuSO4. (c) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. (d) Thổi luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CuO nung nóng. (e) Nhiệt phân NaNO3. (g) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. Số thí nghiệm thu được kim loại là. A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2 (b) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + CuSO4 —> BaSO4 + Cu(OH)2 (c) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4 (d) NH3 + CuO —> Cu + N2 + H2O (e) NaNO3 —> NaNO2 + O2 (g) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Ag + Fe(NO3)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP