Tính thể tích khí CO2 cần thiết để...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính thể tích khí CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính thể tích khí CO2 cần thiết để khi tác dụng với 16 gam dung dịch NaOH 10% tạo thành: a. muối trung hòa b. muối axit c. hỗn hợp muối axit và muối trung hòa theo tỉ lệ mol là 2:3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,04 a. Tạo muối trung hòa: CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O 0,02……..0,04 —> V = 0,02.22,4 = 0,448 lít b. Tạo muối axit: CO2 + NaOH —> NaHCO3 0,04……0,04 —> V = 0,04.22,4 = 0,896 lít c. Tạo 2 muối theo tỉ lệ mol 2 : 3 CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O a………….2a…………….a CO2 + NaOH —> NaHCO3 b…………b……………..b nNaOH = 2a + b = 0,04 b : a = 2 : 3 —> 2a – 3b = 0 —> a = 0,015 và b = 0,01 —> nCO2 = a + b = 0,025 —> V = 0,025.22,4 = 0,56 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP