Trộn 8 1 gam Al với 35 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 8,1 gam Al với ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa muối amoni) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là: A. 41,57% B. 62,35% C. 76,7% D. 51,14% đại học trả lời 21.01.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = 1,9 —> nAg = 0,075 nNO = 0,025 —> nH+ dư = 0,1 Bảo toàn electron —> nFe2+ = 3nNO + nAg = 0,15 Dung dịch Z chứa Al3+ (0,3), Fe2+ (0,15), H+ dư (0,1), Cl- (1,9). Bảo toàn điện tích —> nFe3+ = 0,2 Quy đổi hỗn hợp Y thành Al (0,3), Fe (0,2 + 0,15 = 0,35), O (a) và NO3 (b) —> mX = 0,35.56 + 16a + 62b = 35,2 (1) Khi T gồm NO (c) và N2O (d) —> nT = c + d = 0,275 (2) Bảo toàn N —> b + 0,15 = c + 2d (3) nH+ phản ứng = 1,9 + 0,15 – 0,1 = 4c + 10d + 2a (4) Giải hệ (1)(2)(3)(4): a = 0,2 b = 0,2 c = 0,2 d = 0,075 —> nFe(NO3)2 = b/2 = 0,1 —> %Fe(NO3)2 = 41,57%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP