Điện phân dung dịch chứa Cu NO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A, hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau: Giá trị của t là A. 4825. B. 3860. C. 2895. D. 5790. ngo minh chanh trả lời 06.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong khoảng thời gian 2895 (s) (trao đổi 0,06 mol electron) thì tại cực âm thoát ra 0,02 mol Cu và 0,01 mol H2 —> 0,02 mol khí còn lại gồm Cl2 (x mol) và O2 (y mol) —> x + y = 0,02 và 2x + 4y = 0,06 —> x = y = 0,01 Trong khoảng thời gian từ t + 2895 —> 2t chỉ là điện phân H2O nên phần khí tăng thêm là 2,125a – a – 0,03 = 1,125a – 0,03 chỉ bao gồm O2 và H2. Do nH2 = 2nO2 nên: nO2 = 0,375a – 0,01 nH2 = 0,75a – 0,02 Như vậy trong thời gian từ t —> 2t thì tại cực dương có: nCl2 = 0,01 nO2 = 0,375a – 0,01 + y = 0,375a Bảo toàn electron cho cực dương ở 2 khoảng thời gian (0 —> t) và (t —> 2t) 2a = 0,01.2 + 0,375a.4 —> a = 0,04 Do a = It/2F —> t = 3860 s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP