Hỗn hợp X gồm 3 este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 este đều mạch hở, không phân nhánh có tỉ lệ mol 1:1:1. Đốt cháy hoàn toàn 23,52 gam X cần dùng 0,84 mol O2, thu được CO2 và H2O. Đun nóng 23,52 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được 25,56 gam muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol đều no, đơn chức. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là: A. 36,22% B. 36,73% C. 39,80% D. 33,67%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = x —> nY = x —> nH2 = 0,5x —> mAncol = m tăng + mH2 = x + 12 Bảo toàn khối lượng: 23,52 + 40x = 25,56 + (x + 12) —> x = 0,36 —> Y có dạng CnH2n+2O (0,36 mol) MY = (x + 12)/0,36 —> n = 7/6 —> Y chứa CH3OH (với nCH3OH ≥ 0,3) và ROH (với nROH ≤ 0,06) (1) (Dấu bằng xảy ra khi ROH là C2H5OH) nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v = 23,52 + 0,84.32 Bảo toàn O —> 2u + v = 2x + 0,84.2 —> u = 0,9 và v = 0,6 Cách 1: Các este không nhánh tạo ancol đơn chức nên este tối đa 2 chức. Số mol mỗi este trong X bằng nhau và bằng a mol. TH1: X có 2 este đơn chức (tổng 2a mol) và 1 este hai chức (a mol) nNaOH = 2a + 2a = 0,36 —> a = 0,09 Mỗi este có số mol là 0,09 nên các ancol có số mol là bội số của 0,09 (Vd: 0,09 – 0,18 – 0,36…), trái với (1), loại. TH2: X có 1 este đơn chức (a mol) và 2 este hai chức (tổng 2a mol) nNaOH = a + 2.2a = 0,36 —> a = 0,072, trái với (1) giống như TH trên, loại. TH3: X chứa 3 este đơn chức: nNaOH = 3a = 0,36 —> a = 0,12, trái với (1), giống như TH trên, loại. TH4: X chứa 3 este 2 chức nNaOH = 2.3a = 0,36 —> a = 0,06: Thỏa mãn (1) khi dấu bằng của (1) xảy ra. Lúc này Y gồm CH3OH (0,3) và C2H5OH (0,06) X gồm CxHy(COOCH3)2; Cx’Hy'(COOCH3)2 và Cx”Hy”(COOCH3)(COOC2H5) nC = 0,06(x + 4) + 0,06(x’ + 4) + 0,06(x” + 5) = 0,9 —> x + x’ + x” = 2 (*) nH = 0,06(y + 6) + 0,06(y’ + 6) + 0,06(y” + 8) = 0,6.2 —> y + y’ + y” = 0 —> y = y’ = y” = 0 là nghiệm duy nhất. Do x ≠ x’ nên x = x” = 0, x’ = 2 là nghiệm duy nhất. X gồm (COOCH3)2; C2(COOCH3)2 và (COOCH3)(COOC2H5) —> %C2(COOCH3)2 = 36,22% Cách 2: Bảo toàn C —> nC(muối) = u – 0,36n = 0,48 Bảo toàn H —> nH(muối) = 2v + x – 0,36(2n + 2) = 0 —> Các muối đều không có H —> Các muối đều 2 chức, có cùng số mol là a. Bảo toàn Na —> a = 0,06 —> Dấu bằng của (1) xảy ra. Lúc này Y gồm CH3OH (0,3) và C2H5OH (0,06) Các muối có dạng Cn(COONa)2; Cm(COONa)2 và Cp(COONa)2 nC = 0,06(n + 2) + 0,06(m + 2) + 0,06(p + 2) = 0,48 —> n + m + p = 2 —> n = m = 0 và p = 2 là nghiệm duy nhất. X gồm (COOCH3)2; C2(COOCH3)2 và (COOCH3)(COOC2H5) —> %C2(COOCH3)2 = 36,22%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP