Amino axit A chứa một nhóm chức cacboxyl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Amino axit A chứa mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Amino axit A chứa một nhóm chức cacboxyl trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng A thu được CO2 và N2 theo tỷ lệ thể tích là 4 : 1. Amino axit B có công thức có thể viết dưới dạng N(CH2)n(COOH)m. Lấy m gam chất A và 3,82 gam B sao cho số mol hai chất A và B là bằng nhau (hỗn hợp X). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thấy thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy mỗi chất A và B hơn kém nhau 1,344 lít (đktc). Biết A không làm đổi màu quỳ tím. Hỏi khi cho toàn bộ hỗn hợp X ở trên tác dụng với 40ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và NaOH 1,5 M, cô cạn thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 8,96 gam B. 8,9gam C. 8,52 gam D. 14,7gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A không làm đổi màu quỳ tím nên A có 1NH2. nCO2 : nN2 = 4 : 1 —> nC : nN = 2 : 1 —> A là Gly nGly = nB = x —> nO2 đốt Gly = 2,25x —> nO2 đốt B = 2,25x + 0,06 N(CH2)n(COOH)m + (1,5n + 0,25m)O2 —> (n + m)CO2 + (n + 0,5m)H2O + 0,5N2 —> nO2 = x(1,5n + 0,25m) = 2,25x + 0,06 mB = x(14n + 45m + 14) = 3,82 m = 1 —> … m = 2 —> … m = 3 —> xn = 0,06 và x = 0,02 —> n = 3 Vậy X gồm Gly (0,02) và N(CH2)3(COOH)3 (0,02) nKOH = 0,04 và nNaOH = 0,06 —> nH2O = nA + 3nB = 0,08 Bảo toàn khối lượng —> m rắn = mX + m kiềm – mH2O = 8,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP