Trộn cùng thể tích các dung dịch Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn cùng thể tích c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn cùng thể tích các dung dịch Cu(NO3)2 1,5M; AgNO3 1,0M; Fe(NO3)3 1,2M và Zn(NO3)2 1,0M thu được 400 ml dung dịch X. Cho 16,8 gam bột sắt vào dung dich X, khuấy đều cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là: A. 23,00. B. 22,64. C. 20,40. D. 21,56.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các dung dịch cùng thể tích nên mỗi dung dịch 100 ml. nCu(NO3)2 = 0,15; nAgNO3 = 0,1; nFe(NO3)3 = 0,12 và nZn(NO3)2 = 0,1 nFe = 0,3 Fe + 2Ag+ —> Fe2+ + 2Ag 0,05…0,1…………………0,1 Fe + 2Fe3+ —> 3Fe2+ 0,06……0,12 Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu 0,15….0,15………………..0,15 nFe dư = 0,04 —> m rắn = mAg + mCu + mFe dư = 22,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP