Hỗn hợp X gồm glyxin alanin và axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm glyxin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic. Hỗn hợp Y gồm tristearin và tripanmitin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z gồm m gam X và m gam Y cần dùng 2,59 mol O2, sản phẩm cháy gồm N2, CO2 và 34,2 gam H2O. Nếu đun nóng m gam Y với dung dịch NaOH dư, thu được a gam glixerol. Giá trị của a là A. 9,20. B. 12,88. C. 11,04. D. 7,36.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X = C2H3ON + ?CH2 + ?CO2 + H2O Y = ?CH2 + 3CO2 + H2 Đặt nX = x và nY = y. Quy đổi Z thành C2H3ON (x), H2O (x), H2 (y), CH2 (z) và CO2 nZ = x + y = 0,2 nO2 = 2,25x + 0,5y + 1,5z = 2,59 nH2O = 1,5x + x + y + z = 1,9 —> x = 0,12; y = 0,08; z = 1,52 nC3H5(OH)3 = nY = 0,08 —> mC3H5(OH)3 = 7,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP