Cho hỗn hợp T gồm: Al Cu ZnO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp T gồm: A...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp T gồm: Al, Cu, ZnO, Fe(NO3)2 phản ứng với dung dịch chứa 1,21 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 64,065 gam muối và hỗn hợp khí gồm: H2 (0,03 mol), NO (2x mol) và N2O (3x mol). Cho X tác dụng với Na2S dư, sau phản ứng thu được 40,73 gam hỗn hợp kết tủa. Biết rằng, trong T tỉ lệ mol lần lượt ZnO, Fe(NO3)2 là 1 : 2,1. Mặt khác, cho X phản ứng với NaOH dư thì thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,224 lít khí (đktc). Giá trị gần nhất của m là A. 11. B. 16. C. 21. D. 26.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNH4+ = nNH3 = 0,01 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 4x + 0,005 —> nZnO = (4x + 0,005)/2,1 nH+ = 1,21 = 0,03.2 + 2x.4 + 3x.10 + 0,01.10 + 2(4x + 0,005)/2,1) —> x = 0,025 Dung dịch X chứa Al3+ (a), Cu2+ (b), Zn2+ (0,05), Fe2+ (c), Fe3+ (d), NH4+ (0,01) và Cl- (1,21) Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + 2c + 3d + 0,05.2 + 0,01 = 1,21 Bảo toàn Fe —> c + d = 0,105 m muối = 27a + 64b + 56(c + d) + 0,05.65 + 0,01.18 + 1,21.35,5 = 64,065 X + Na2S —> Al(OH)3 (a), CuS (b), ZnS (0,05), FeS (c + d) và S (0,5d) m↓ = 78a + 96b + 0,05.97 + 88(c + d) + 32.0,5d = 40,73 —> a = 0,2; b = 0,1; c = 0,015; d = 0,09 X + NaOH dư —> Cu(OH)2 (b), Fe(OH)2 (c) và Fe(OH)3 (d) —> m↓ = 20,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP