Nung nóng hỗn hợp gồm FexOy và 8...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hỗn hợp gồm FexOy và 8,64 gam Al trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư thấy thoát ra a mol H2. Phần hai cho vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2a mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch chứa 43,36 gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của oxit sắt là A. Fe2O3. B. FeO. C. Fe3O4. D. FeO hoặc Fe3O4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 0,32 Mỗi phần chứa Al (0,16), Fe (b) và O (c) Phần 1, bảo toàn electron: 0,16.3 = 2c + 2a Phần 2, bảo toàn electron: 0,16.3 + 3b = 2c + 2.2a m muối = 342.0,16/2 + 400b/2 = 43,36 —> a = 0,12; b = 0,08; c = 0,12 —> Fe : O = b : c = 2 : 3 —> Fe2O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP