Hòa tan hoàn toàn 1180m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Hòa tan hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Hòa tan hoàn toàn 1180m gam hỗn hợp H gồm FeS2, FeS, FexOy, FeCO3 vào dung dịch chứa 2 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được 549m gam hỗn hợp khí T gồm CO2, NO, NO2 và dung dịch X. Cho X tác dụng tối đa với 20,16 gam Cu thì thu được dung dịch Y va khí NO thoát ra; khối lượng chất tan trong Y nhiều hơn khối lượng chất tan trong X là 18,18 gam. Mặt khác dung dịch X cũng phản ứng tối đa với 500ml dung dịch Ba(OH)2 1,74M sau phản ứng thu được 90,4 gam kết tủa. Biết trong H oxi chiếm 24,407% về khối lượng và sản phẩm khử của N+5 chỉ có NO, NO2. Phần trăm khối lượng của NO2 trong T gần nhất với? A. 30% B. 23% C. 55% D. 28% thanhtu trả lời 03.08.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
// Khi thêm Cu vào X tạo ra k mol NO —> nH+ dư = 4k —> nH2O = 2k m chất tan tăng = mCu – mNO – mH2O —> 18,18 = 20,16 – 30k – 18.2k —> k = 0,03 Bảo toàn electron: 2nCu = nFe3+ + 3nNO —> nFe3+ = 0,54 X với Ba(OH)2, kết tủa tạo ra là Fe(OH)3 (0,54) và BaSO4. m↓ = 90,4 —> nSO42- = nBaSO4 = 0,14 Vậy X chứa Fe3+ (0,54), SO42- (0,14), H+ dư (0,12). Bảo toàn điện tích —> NO3- (1,46) Trong hỗn hợp H ban đầu có Fe (0,54), S (0,14), O (18m) —> nCO2 = nC = (mH – mFe – mS – mO)/12 = 223m/3 – 217/75 Trong T đặt x, y là số mol NO, NO2. Bảo toàn N —> x + y = 2 – 1,46 mT = 30x + 46y + 44(223m/3 – 217/75) = 549m Bảo toàn electron: 0,54.3 + 0,14.6 + 4(223m/3 – 217/75) = 18m.2 + 3x + y Giải hệ trên được: x = 0,4 y = 0,14 m = 0,04 —> %NO2 = 46y/549m = 29,33%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP