Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho đimetyl oxalat vào dung dịch NaOH đun nóng. (b) Cho phenyl axetat vào dung dịch NaOH đun nóng. (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch muối mononatri glutamat. (d) Cho metyl amino axetat vào dung dịch NaOH đun nóng. (e) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch phenylamoni clorua. (g) Cho nước brôm vào dung dịch anilin. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) (COOCH3)2 + NaOH —> (COONa)2 + CH3OH (b) CH3COOC6H5 + NaOH —> CH3COONa + C6H5ONa + H2O (c) HCl + C5H8NO4Na —> C5H10NO4Cl + NaCl (d) NH2-CH2-COOCH3 + NaOH —> NH2-CH2-COONa + CH3OH (e) C6H5NH3Cl + NaOH —> C6H5NH2 + NaCl + H2O (g) C6H5NH2 + Br2 —> C6H2Br3-NH2 + HBr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP